.

.

Matkavarustuserent.ee renditingimused:

 1. Võttes rendile matkavarustuserent.ee-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

 2. Vara rentimise aluseks on matkavarustuserent.ee poolt väljastatud arve, milles on ära toodud renditava vara täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus.

 3. Rentija tasub rendisumma arve alusel täies mahus ettemaksuna.

 4. Rentija on kohustatud tagastama vara hiljemalt arves märgitud rendiperioodi lõppemisele järgneval päeval aadressile Vibu 8-96, Tallinn, 10415 või saates selle Omniva või Itella Tallinna Arsenali Keskuse pakiautomaati.

 5. Juhul, kui Rentijal tekib vajadus tagastada vara arves kokku lepitud tähtajast hiljem, on Rentija kohustatud sellest viivitamatult Rendileandjat teavitama. Renditud varustuse tähtajaks tagastamata jätmisel on Rendileandjal õigus nõuda hilinenud perioodi eest kahekordset renditasu.

 6. Juhul, kui Rentija tühistab tellimuse vähem, kui 48h enne rendiperioodi algust, ei kuulu renditasu Matkavarustuserent.ee poolt tagastamisele.
 7. Rentija on kohustatud:

  1. Kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt.

  2. Tagastama vara puhastatult ja rendi hetkel saadud seisukorras.

  3. Koheselt teavitama Rendileandjat, kui vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb.

  4. Vara kadumisel või hävinemisel on Rentija kohustatud hüvitama Rendileandjale tekkinud kahju. Rendileandja selgitab välja hüvitatava summa võttes arvesse kahju suurust. Maksimaalne hüvitise suurus on toote turuväärtus uuena.

  5. Vara kahjustumisel on Rentija kohustatud hüvitama Rendileandjale remondikulud.

  6. Tähtaja ületanud päevade või kahjustatud vara eest esitab Rendileandja Rentnikule arve. See kuulub tasumisele koheselt.

 8. Rentijal puudub õigus:

  1. Anda Rendileandja vara kolmandate osapoolte käsutusse.

  2. Iseseisvalt teostada või tellida kolmandatelt osapooltelt Rendileandja vara remonti välja arvatud juhul, kui see on Rendileandjaga eelnevalt kooskõlastatud.

 9. Matkavarstusrent.ee-l on kohustus:

  1. Koheselt teavitada Rentijat, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on muutunud kasutuskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse märgatav vähenemine.

  2. Vähendada renditasu nõuet või loobuda sellest Rentija kasuks, kui osutub, et Rentijale välja antud vara oli kas osaliselt või täielikult kasutuskõlbmatu.